Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Bos & Weide Fysiotherapie.

9.3

Bos & Weide Fysiotherapie voldoet aan de hoogste kwaliteitsnorm en is een 5-sterren PlusPraktijk.

  • Ruime openingstijden
  • Gespecialiseerde fysiotherapeuten
  • Samenwerking met andere disciplines

Betalingsvoorwaarden

1. Deze voorwaarden maken onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst tussen de patiënt en de fysiotherapeut. De declaratie fysiotherapie gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waar wij een contract mee hebben. De patiënt krijgt alsnog een factuur voor de gemaakte kosten toegestuurd, indien achteraf blijkt dat de patiënt niet verzekerd is, of meer behandelingen heeft gehad dan door de aanvullende verzekering wordt vergoed.

2. Afspraken die niet kunnen worden nagekomen dienen uiterlijk 24 uur van te voren afgezegd te worden. Bij het niet (tijdig) afzeggen behoudt de fysiotherapeut zich het recht voor minimaal 75% van het tarief voor de gereserveerde tijd bij de cliënt in rekening te brengen.

3. De factuur dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde termijn uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de eenendertigste dag na factuurdatum.

4. Zodra de patiënt in verzuim verkeert, is de therapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

5. Indien de patiënt in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van 25,- euro, alles exclusief omzetbelasting.

Klachtenregeling

6. Bij een klacht  wendt de klager zich bij voorkeur tot de betreffende fysiotherapeut of bij de klachtenfunctionaris van de praktijk.

7. De klacht  wordt in een persoonlijk gesprek besproken en er wordt geprobeerd tot een oplossing te komen.

8. Indien dat niet het gewenste effect heeft, kan de klager de klacht schriftelijk richten aan de klachtencommissie van het KNGF (zie folder in de praktijk).

9. De klachtencommissie bemiddelt, stelt eventueel een onderzoek in en doet een aanbeveling.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Om de behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, wordt een registratie van uw medische en persoonlijke gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Uiteraard gaan wij zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement:

10. Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

11. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

12. Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).

13. Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.

14. Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.

15. Gegevens van patiënten worden niet aan derden verstrekt, ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de patiënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

16. Nadat de patiënt behandeld is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

17. Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

Deze wet regelt de relatie tussen patiënt en zorgverlener. Wanneer een patiënt de hulp van een zorgverlener inroept ontstaat een geneeskundige behandelingsovereenkomst tussen hen. In de WGBO zijn een aantal spelregels vastgelegd.

Hieronder de belangrijkste:

18. De patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij beter zorg verlenen.

19. Als patiënt heeft u recht op informatie, in begrijpelijk taal, over uw ziekte, de behandeling, de gevolgen en risico’s van de behandeling en over eventuele alternatieve behandelingen. U beslist samen met de hulpverlener wat er gaat gebeuren.

20. Als patiënt heeft u het recht om geen informatie te willen. Als u dit aangeeft krijgt u deze informatie niet, tenzij dit ernstig nadeel voor u of voor anderen oplevert.

21. De zorgverlener heeft de plicht de patiënt informatie te verschaffen over het onderzoek, de voorgestelde behandeling en alternatieven.

22. De zorgverlener heeft de plicht een medisch dossier bij te houden.

23. U hebt het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

24. U hebt recht op kopieën van uw dossier, waarvoor de zorgverlener een redelijk bedrag in rekening mag brengen.

25. De patiënt heeft het recht op bescherming van zijn persoonsgegevens. Wij hebben dit vastgelegd in een apart privacyreglement.

26. Voor iedere behandeling is toestemming van de patiënt nodig. Bij ingrijpende onderzoeken of behandelingen wordt uitdrukkelijk om de toestemming van de patiënt gevraagd. In de overige gevallen wordt er van uit gegaan dat de patiënt stilzwijgend toestemming geeft. Wanneer de patiënt daar om vraagt, wordt in het medisch dossier genoteerd voor welke behandelingen of onderzoeken toestemming is verleend.

Huisregels en bejegening

Omdat er in de praktijk altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, hebben we binnen de praktijk huisregels opgesteld om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Daarnaast zijn er voor de omgang met en het behandelen van de patiënt ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. Beiden met als doel om voor zowel de patiënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en te houden.

27. Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-) normen en waarden te gedragen. Wij verzoeken u ook vriendelijk in de wachtkamer en tijdens de behandeling uw telefoon uit te zetten.

28. De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand.

29. Daar de praktijk ook minder valide cliënten behandelt, is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.

30. Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat, let u dan op waardevolle spullen die hierin aanwezig zijn.

31. De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of op het buitenterrein (auto, fiets, scooter of anderzins).

32. Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.

33. Als u tijdens het wachten lectuur leest, wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.

34. Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie en ambulance) op te volgen.

35. In verband met hygiëne dienen patiënten bij iedere behandeling een badlaken mee te nemen.

36. De werkwijze voor de behandeling van de cliënt wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven.

37. Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat, dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden.

38. Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

39. De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

40. Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden.

41. De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.

42. Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn, zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling zal beëindigd worden.

43. De met de patiënt besproken onderwerpen zijn vertrouwelijk en zullen niet met derden gedeeld worden.

Stel je vraag aan onze therapeuten

Created with Sketch. Maak een afspraak of bel onze praktijk Created with Sketch. 055 - 533 1941

    Stel ons je vraag


    Direct contact